Ders İçerikleri

SİİRT ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİĞİ

 

1. SINIF 1. DÖNEM

ATA101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-1

Üniversite gençliğine Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatmak. Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu.

Ders Kitabı:

• Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
• Anonim 2006, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi , Değişim Yayınları

Turan, Refik vd., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Okutman Yay., Ankara, 2009. Gencer, Ali İhsan, Türk İnkılâp Tarihi, Der Yay., Mart 2009. Batmaz, Şakir, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Hünkar Yay., 2012.

BOT103 BOTANİK (3-0) 3 AKTS: 5

Botanik biliminin sınıflandırılması, Sitoloji (hücre bilimi), Hücre organelleri, Nukleus, Kromozomlar, Ergastik maddeler, Hücre çeperi, kimyasal yapısı ve farklılaşması, Geçitler, Plasmodesma, Hücre şekli ve büyüklüğü, Hücre bölünmesi, Histoloji (doku bilimi), Hücre arası boşlukları, Dokuların sınıflandırılması, Meristemler, Sürekli doku, Koruyucu doku, Periderm, Parankima, Destek doku, İletim dokusu, Salgı doku, Organografi (organ bilimi), Kök, Gövde, Yaprak, Çiçek, Meyve ve tohum.

Ders Kitabı:

 • Kadıoğlu, A. ve Y. Kaya, 2005. Genel Botanik, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, Erzurum, 410s.
 • Bozcuk, S., 1998. Genel Botanik, Hatiboğlu Yayınları: 82 Yükseköğretim Dizisi: 22, Ankara, 190s.
 • Algan, G. ve C. Toker, 1995. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kitabı, Ankara Üniv. Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 21, Ankara, 144.

Yardımcı Ders Kitabı:

·         Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar 

MAT109 MATEMATİK  (3-0) 3 AKTS: 5

Önbilgiler: Reel sayılar, Eşitsizlikler, Mutlak değer, doğru ve çember. Fonksiyonlar: Fonksiyonlar, Trigonometrik fonksiyonlar, Ters trigonometrik fonksiyonlar, Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Hiperbolik fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik: Fonksiyonların limitleri, tek taraflı limitler, Trigonometrik limitler, Süreklilik, Soldan ve sağdan süreklilik. Türev: Türev, Türev almada genel kurallar, Trigonometrik fonksiyonların türevi, Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, Logaritmik türev, Hiperbolik fonksiyonların türevi, Parametrik denklemli fonksiyonların Türevi, Kapalı fonksiyonun türevi, Yüksek mertebeden türevler.

Ders Kitabı:

·         Balcı M,  Matematik Analiz Kitabı  Cilt I, Ankara Ün. Fen Fakültesi Yayınları 142

Yardımcı Ders Kitabı:

 •  Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar

TEB101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2-0) 2 AKTS: 3

Çalışanların iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak için gerekli bilgilerin öğrenilmesi. Bu konudaki mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması. İş sağlığı, iş güvenliği kavramı ve temel ilkeleri, ortam koşullarının değerlendirilmesi, meslek hastalıkları, ergonomi, iş güvenliği mevzuatı, tehlike kaynakları, kişisel koruyucular, güvenlik önlemleri, iş etiği tavramlarının öğretilmesi. 

Ders Kitabı:

·         OSHA Eurpoe, Dangerous substances (excluding biological agents), https://osha.europa.eu/en/sector/agriculture/index_html/ds

·         OSHA Europe, Biological Agents and Agriculture, https://osha.europa.eu /en/sector/agriculture /index_html/bio

·         OSHA Europe, Noise in agriculture and forestry, https://osha.europa.eu /en/sector/agriculture/index_html/noise

·         NIOSH, Workplace Safety & Health Topics, Safety and Prevention, http://www.cdc.gov/niosh/ topics/safety.html

·         NISOH, Workplace Safety and Health, Agricultural Safety, http://www.cdc.gov/niosh/ topics/aginjury/

·         ILO, The ILO Programme on Occupational Safety and Health in Agriculture, http://www.ilo.org/safework/areasofwork/WCMS_117367/lang -- en/index.htm

·         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ILO, Code of practice on safety and health in agriculture, Meeting of Experts to Adopt a Code of Practice on Safety and Health in Agriculture, Sectoral Activities Programme, Geneva, 25–29 October, 2010.

·         SGK İstatistikleri http://www.sgk

TEB103 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ (1-0) 1 AKTS: 2

Katılınılan aktiviteler çerçevesinde; -Üniversitesini, fakültesini, bölümünü tanımak, -Üniversitenin yönetmeliklerini ve yönergelerini öğrenmek, -Üniversitenin bilimsel ve kültürel ortamından yararlanmak, -Üniversitenin sosyal ve sportif yaşamını tanımaktır.  Dersin amacı; Öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayarak “Ege Üniversiteli Olma” bilincini ve duygusunu geliştirmektir.

Ders Kitabı:

·         İnternet kaynakları

 

TRD111 TARIM DEONTOLOJİSİ (2-0) 2 AKTS: 3

Topraktan yararlanma şekillerinin geçirdiği evreler, eski uygarlıklarda tarım, Selçuklular’da tarım, Osmanlı  İmparatorluğu’nda tarım, Sanayi Devrimi’nin tarıma etkileri,  1929-1930 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye tarımı üzerine etkileri, Atatürk ve Tarım, Türkiye’de Cumhuriyet döneminde tarım sektörü, Ziraat Mühendisliği’nin tanımı, kapsamı ve ilgili mevzuat, Ziraat Mühendislerinin mesleki örgütleri, etik kavramı, etiğin sınıflandırılması ve etik kuramları, sürdürülebilir tarım ve girdi kullanımı, gıda güvenliği ve gıda güvenirliği, toprak ve su kirliliği, biyoteknolojinin etik yönü, tarım çalışanlarının durumu, hayvan hakları, tarımda bilimsel çalışma etiği. 

Ders Kitabı:

 • Özçelik,A., 2005. Tarım Tarihi ve Deontolojisi, A.Ü. Ziraat Fak. Eğitim, Araştırma ve Güçlendirme Vakfı Yayınları No:8, Ankara.

·         Anonim, 2001. Ethical Issues in Food And Agriculture, FAO Ethics Series, Rome.

 • Arslan, M., 2001. İş Ve Meslek Ahlakı, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara.
 • Aydın, İ.P., 2002. Yönetsel Mesleki Ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Duran, B., 1991. Türkiye Tarım Tarihi (1870-1914), Kırkambar Yayın no:1, Malatya.
 • Eriş, A., 2002. Tarım Deontolojisi, U.Ü. Ziraat Fak. Ders Notları, No:88, Bursa.
 • Rittler, K., 1962. Dünya Ziraat Tarihi (Çeviren: Kazım Köylü), A.Ü. Ziraat Fak.

Yay.No:205, Ankara.

 • Zimdahl, R.L., 2000. “Teaching Agricultural Ethics”, Jorunal of Agriculturaland Envlironmental Ethics, Kulwer Academic Publisher, Netherlands.
 • Yüksel, C., 2005. Devlette Etikten Etik Devlete: Kanun Yönetiminde Etik, Cilt:1, TÜSİAD Etik Altyapı Dizisi No:1, İstanbul.
 • Anonim, 1982. Türk Ziraat Tarihine Bakış, 1. Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitabı:

·       Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar

·    Yüksel, S. 2006 Türkçe'de Biçim ve Cümle Dersleri, Multilingual Yabancı Dil Yayınları,

TEB107 TEMEL İSTATİSTİK (2-1) 3 AKTS: 4

İstatistiğe giriş; Temel kavramlar; Verilerin sunulması ve özetlenmesi; Tanımlayıcı istatistikler; Olasılık ve olasılık dağılışları (binom, poisson ve normal); İstatistiksel yorumlama; Hipotez testleri; Değişkenler arasındaki ilişkiler (regresyon ve korelasyon analizi), Sayımla elde edilen verilerin analizi

Ders Kitabı:

 •        Kocabaş, Z., Özkan, M.M. ve Başpınar E. 2013. Temel Biyometri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları
Yıldız, N. ve Bircan, H. 1995. İstatistik. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.

 •         Göktolga, Z.G., 2013, İktisadi ve İdari Bilimler için İstatistik, Seçkin Yayınları Kayaalp, G.T. ve Çankaya, S. 2008. İstatistik. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 258. Akar, M. ve Şahinler, S. 1993. İstatistik. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 74 Yıldız, N. ve Bircan, H. 1995. İstatistik. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.

TUR101 TÜRK DİLİ-I (2-0) 2 AKTS: 2

Dil nedir ?

Dil - toplum ilişkisi, dil - kültür ilişkisi. Dillerin sınıflandırılması, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türkçenin ses özellikleri, sesbilgisi. Türkçenin yapısal özellikleri, türetme gücü.(Yapım ve çekim ekleri. Özellikle öğrencilerin alanlarıyla ilgili terimlerden örnekler verilerek, Türkçeyi zenginleştirme çabaları ele alınacak.) Günümüz Türkçesine hangi dönemlerden geçerek geldik ? Yazı ve dil devrimi, Neler okuyalım ? Nasıl okuyalım ? Yazım kuralları (Uygulamalarla) Anlatım yanlışları. (Bazı dilbilgisi kuralları bu konuyla birlikte verilecektir.)

Cümle, cümlenin öğeleri, özne - yüklem ilişkisi. Günlük ilişkiler içinde başvurulan yazılar: Dilekçe, mektup...Kompozisyon Bilgileri: Konu, ana düşünce, yan düşünceler, gözlem, kitaplıktan yararlanma, plan vb. Anlatım biçimleri (Tasvir, açıklama, öyküleme vb.) Mesleki yazılar : Rapor... Edebiyat Türleri: (Metin incelemeleri) Günlük, anı, deneme, eleştiri, makale... Roman, Öykü, Röportaj.

Ders Kitabı:

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar

ING101İNGİLİZCE-I  (2-0) 2 AKTS: 2

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

TEB109 SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM TEKNİKLERİ  (2-1) 3 AKTS:3

Öğrencilerin dil becerilerini, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerini geliştirmek, duygu ve düşüncelerini söze ve yazıya aktarabilmelerini sağlamak, konuşmacı niteliklerini belirtip bunların kazanılmasını sağlamak, konuşma çeşitlerini tanıtmak, noktalama ve yazım kurallarını öğretmek, yazılı kompozisyon ilkelerini (buluş, düşünme, konu, plân, paragraf, cümle, üslûp vs.) benimsetmek, yazılı anlatım biçim (öyküleme, betimleme...) ve türlerini (makale, deneme, eleştiri, fıkra vs.) örnek ve uygulamalarla göstermek. 

Ders Kitabı:

·         Kantemir, Prof. Dr. Enise; Yazılı ve Sözlü Anlatım; Engin Yay., Ankara, 1997

1. SINIF 2. DÖNEM

TUR102 TÜRK DİLİ-II (2+0) 2 AKTS: 2

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Ders Kitabı:

Yardımcı Ders Kitabı:

·         Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar

ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II (2+0) 2 AKTS: 2

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna paralel olarak Türk modernleşmesinin radikal bir dönüşümü olan Türk Devrimi çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden nasıl yapılandığı, bu yıllarda yaşanan gelişmeler ve bunların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kitabı:

Yardımcı Ders Kitabı:

·         Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar 

ING102 İNGİLİZCE-II (2+0) 2 AKTS: 2

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

TRD104 GENEL EKONOMİ (2+0) 2 AKTS: 3 

Ekonominin ve Ekonomik Düşüncenin Gelişimi, Ekonomide Temel Kavramlar, Üretim Faktörleri, Fiyat Teorisi, Tüketim Teorisi, Üretim Teorisi, Maliyet Teorisi, Para ve Bankacılık, Dış Ticaret, Milli Gelir, Teşebbüsler ve Ekonomik Birleşmeler konularını içermektedir.

Ders Kitabı:

 • Zeytinoğlu, E., 1980. Genel Ekonomi, İ.İ.T.İ.A. Nihat Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları No:322-555/566, İstanbul.
 • Pekin T., 1982. Ekonomiye Giriş, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları No.8, İzmir, 203s.
 • Karagölge, C., 1987. Tarım Ekonomisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları; No.642. Ziraat Fakültesi Yayınları;No.290.Ders Kitapları Serisi No.48, Erzurum, 173s.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar

TEK108 TARIMSAL EKOLOJİ (2+0) 2 AKTS: 4 

Ekoloji hakkında genel bilgiler, ekolojik kavramlar, ekosistemin öğeleri, besin dengesi, enerji akımı, biyokimyasal dolaşımlar, ekosistem kavramı, agroekosistem kavramı ve evrimi, hayvan ve bitki kültür formlarının ortaya çıkışı, iklim ve toprak faktörleri ve bunların bitki ve hayvan yetiştiriciliği ile olan ilişkileri hakkında genel bilgiler.

Ders Kitabı:

 • Eser, D. 1997. Tarımsal Ekoloji (2. baskı). Ankara  Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1473, 176 s., Ankara.
 • Eser, D., Geçit H.H. ve  Emeklier, H.Y.  2000. Tarımsal Ekoloji Terim ve Tanımlar Sözlüğü (2. baskı). Ankara  Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1474, 95 s., Ankara.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar

DOY102 DİJİTAL OKURYAZARLIK (0-0) 0 AKTS: 3

TEB104 ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK (2-2)0 AKTS: 4

Çevre bilincinden hareketle günümüzde giderek önem kazanan sosyal sorumluluk kampanyaları kavramı pazarlama iletişimi bağlamında öğretilir ve öğrencilerin örnek bir proje geliştirmesi beklenir.

Ders Kitabı:

·         Coşkun, Gül (2010) Kurumsal Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

·         Pringle, Hamish ve Thompson, Marjorie (2000) Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ile Marka Yaratmak, İstanbul, Skala Yayıncılık.

·         Türküm, Sibel. “Çağdaş Toplumda Çevre Sorunları ve Çevre Bilinci”.

·         http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/1268/unite10.pdf. s.163-182. (ErişimTarihi: 23.06.2009).

·         Şeker, Mehmet. “Osmanlı Vakfiyelerinde Çevre Bilinci ve Örnekleri”.

·         Ekoloji Çevre Dergisi. http://www.ekolojidergisi.com.tr/resimler/4-7.pdf. s.26-30. (Erişim Tarihi: 23.06.2009).

TEB106 EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK (2-0) 2 AKTS: 4 

 Matematiksel ekonominin kapsamı, temel terimler, matrisler, fonksiyonlar, türev ve türevin ekonomide kullanımı, üstel fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonlar ve ekonomide kullanımları, integral ve ekonomide kullanımı.

Ders Kitabı:

·         Chiang, A. Fundamental Methods of Mathematical Economics McGraw-Hill 1984

·         Johnston, E.H., Mathews, J.C., Calculus, Addison Wesley 2002

·         Flanders, H. Calculus 1985

·         Maddala, G.S. Introduction to Econometrics, 2nd Ed. Prentice Hall 1992

·         Aufman Barker Business Mathematics Houghton Mifflin 1994

·         Sydsaeter, K. Hammond, P.J. Math for economic analysis Prentice Hall 1995

·         Black, J. Bradley, J.F. Essential Mathematics for Economists Wiley&sons 1996

·         Goldstein, L.J. Lay, D.C. Calculus and Its Applications, 7th Ed. Prentice Hall 1996

·         Hoffmann, L.D. Bradley, G.L. Calculus for Business, Economics, and the Social and Life Sciences, 6th Ed. McGraw-Hill 1996

·         Hoy, M., Livernois, J. Mathematics For Economics Addison Wesley 1996

·         Baldani, J., Bradfield, J., Mathematical Economics Dryden 1996

·         Barnett, R.A. Ziegler, M.R. Calculus for Business, Economics, Life Sciences and Social Sciences, 6th Ed. Prentice Hall 1997

·         Friedberg, S.H., A.J. Insel, Linear Algebra Prentice Hall 1997

·         Leon, S.J., Linear Algebra with Applications, 5th Ed. Prentice Hall 1998

·         Sadun, L., Applied Linear Algebra, Prentice Hall 2001 18. Johnston, E.H., Mathews, J.C., Calculus, Addison Wesley 2002

·         Miran, B., Ekonomistler İçin Matematik, 2009

TPB112 TOPRAK BİLGİSİ (3+2) 5 AKTS: 5

Toprakların esas yapı maddeleri; ana materyalin orijin, oluşum ve sınıflandırılması; mekanik ve kimyasal ayrışma olayları; toprak oluşumunu etkileyen etmenler; toprak profili; toprak sınıflandırılması; mineral toprakların bazı önemli fiziksel özellikleri; mineral topraklarda bitki besin maddelerinin arzı ve kullanılabilirliği; toprak kolloidlerinin doğası ve pratik önemi; toprak reaksiyonu; toprak suyu; mineral toprakların organik maddesi; toprak havası; toprak sıcaklığı; organik topraklar.

Ders Kitabı:

 • Akalan, İ. 1983. Toprak Bilgisi, Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayınları, Ders Kitabı No: 243
 • Sağlam, T., Bahtiyar, M, Cangir, C. ve Tok, H. 1993. Toprak Bilimi, Tekirdağ Üniv. Zir. Fak. Yayınları, Tekirdağ.
 • Altınbaş, Ü. Çengel , M. Uysal, H., Okur, B., Okur, N., Delibacak, S. Toprak Bilimi. 2004, Ege Üniv. Zir. Fak. Yayınları, İzmir. 

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar

TEB108 GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ (2-0) 2 AKTS:4

Girişimcilik ve girişimci kavramlar Girişimciliğin tarihsel gelişimi Girişimcilik ve ekonomik gelişme Girişimcilik ölçütleri Girişimcilik, İş kurma koşul ve ilkeleri Girişimci özellikleri ve becerileri Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilik Girişimcilikte karar alma süreci ve aşamaları Girişimcilikte finansman kuruluş ve kaynakları Girişimciliğin avantaj ve dezavantajları Girişimciliği etkileyen faktörler Türkiye’de girişimcilik, yasal prosedür ve teşvikler Dünyada tarımsal girişimcilik uygulamaları Türkiye’de tarımsal girişimcilik alanları ve olanakları 

Ders Kitabı:

·         Apak, S., Taşcıvan, K.H., Aksoy, M., 2010, Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri, Papatya Yayıncılık, İstanbul.

·         Akpınar, S., 2011, Girişimciliğin Temel Bilgileri, Umuttepe Yayınları, Kocaeli. Arıkan, S., 2008, Girişimcilik-Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, Ankara.

·         Döm, S., 2012, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayıncılık, Ankara.

·         Ernst, M., Woods, T., 2001, Profiles in Agricultural Entrepreneurship, Cooperative Extension Service, University of Kentucky College of Agriculture.

·         Çetin, B., 2013, Uygulamalı Tarım Ekonomisi, Nobel Yayıncılık, Ankara.

·         Lambing, P., Kuehl, C.R., 2000, Entrepreneurship, Second Edition, Prentice Hall, New-Jersey.

·         Müftüoğlu, M.T., Haliloğlu, N., 2011, Nasıl Girişimci Olunur?, Turhan Kitabevi, Ankara.

·         Rehber, E., Tipi, T., 2005, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, Uludağ Üniversitesi Yayın No: 425, Bursa.

·         Seelig, T.L. (Çev:N.Önoğlu), 2010, İnovasyon: Girişimcilik Üzerine Yaratıcı Çalışmalar, Kuraldışı Yayınları, İstanbul.

2. SINIF 1. DÖNEM 

BSM205 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA (3+0) 3 AKTS: 4

Sulamanın tanımı ve önemi, yararları, tarihçesi, Türkiye’de sulama, sulama yöntemleri, sulama sistemleri ve sulama projeleri, toprak-bitki-su ilişkileri, bitki su tüketimi, sulama suyu gereksinimi, sulama aralığı, sulama süresi, arazinin sulamaya hazırlanması, arazi tesviyesi, tarla sulama sistemleri, uygun sulama yönteminin seçilmesi, yüzey sulama yöntemleri, yağmurlama ve damla sulama yöntemleri sulama suyu kalitesi, sorunlu topraklar ve ıslahı, drenajın tanımı, önemi ve yararları, drenaj etüdleri, yüzey ve toprakaltı drenaj yöntemleri. 

Ders Kitabı:

 • Yıldırım O. Sulama Sistemleri Tasarımı, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları:2005, Ders Kitabı:1542, Ankara.
 • Güngör Y., Erözel A.Z., Yıldırım O. Sulama II. Baskı, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları:2004, Ders Kitabı:1540, Ankara.

Yardımcı Ders Kitabı:

Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak 

BTK209 BİTKİ KORUMA (3-0) 3 AKTS: 4

Bitkiler üzerinde hastalık ve zarar yapan patojen ve fizyojenler hakkında bilgilendirmek ve bunlarla hangi araçlarla ve nasıl mücadele edileceğinin öğretilmesi.

Ders Kitabı:

·         PlantPathology, 4. baskı. George N. Agrios, 1997.

·         Fitopatoloji, Necati Baykal, 1992.

·         Tarımsal savaşım Yöntem Ve İlaçları , S.Maden; S.Toros ve S.Sözeri, 1999.

·         Türkiye’ de tarım ve tarım dışı alanlarda sorun olan yabancı otlar ve mücadeleleri, 1997.Işık Tepe, Yüzüncüyıl Üniversitesi Yayınları, no 32.

·         Entomology and Pest Management, Pedigo, Larry P., Third Edition. 1999. Prentice-Hall, EnglewoodCliffs, NJ.

·         PlantPathology, 4. baskı. George N. Agrios, 1997.

·         Fitopatoloji, Necati Baykal, 1992.

·         Tarımsal savaşım Yöntem Ve İlaçları , S.Maden; S.Toros ve S.Sözeri, 1999.

·         Entomology and Pest Management, Pedigo, Larry P., Third Edition. 1999. Prentice-Hall, EnglewoodCliffs, NJ.

TEB201 TARIM EKONOMİSİ (3-0) 3 AKTS: 4

Tarım ekonomisinin konusu ve amacı, tarımsal faaliyetlerin özellikleri, ekonomik kalkınmada tarım sektörünün önemi, Türkiye ekonomisinde tarımın yeri (tarım arazisi, üretim ve verim, tarımsal üretim endeksi, ihracat, tarımın milli gelir içindeki payı, sabit sermaye yatırımları), tarım işletmelerinin özellikleri, Türkiye tarımının genel problemleri, tarımsal üretim araçları (doğal kaynaklar, müteşebbis ve sermaye), tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçları, işletme masrafları, satın alma maliyeti ve fırsat maliyeti, işletme başarılarının ölçülmesi (gayri safi üretim değeri, gayri safi hasıla, saf hasıla, tarımsal gelir, brüt kar, safi kar).

Ders Kitabı:

 • Doç. Dr. Ozan ERUYGUR İKTİSADA GİRİŞ I. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü. 
 • Prof. Dr. Selahattin Nuri ERAKTAN EKONOMİ. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ders Kitabı: 465. Yayın No:1512.
 • Prof. Dr. Selahattin Nuri ERAKTAN EKONOMİ. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ders Kitabı: 465. Yayın No:1512. Doç. Dr. Ozan ERUYGUR İKTİSADA GİRİŞ I. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü.

TEB203 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI (1-0) 1 AKTS: 2

Sürdürülebilir ekonomik, çevresel ve kültürel gelişmeye destek olma amacı ile toplumun yaşam kalitesini yükseltme ve sosyal sorunların çözümüne yönelik olarak ekip bilinci içinde sorumluluk alma ve uygulama becerisinin geliştirilmesi ve sosyal bilinçlenmenin etik kurallar çerçevesinde oluşturulması yönünde bireysel gelişmenin sağlanması. oplum ve sivil toplum yapı ve örgütlenmesi, strateji geliştirme, proje oluşturma, b planı oluşturma, swot analizi.

Ders Kitabı:

·         Değişik kaynaklardan hazırlanmış sunumlar

·         Ders notları

·         İnternet kaynakları

·         Çeşitli sivil toplum kuruluşları konuşmacı olarak davet edilen yetkililer

TEB205 TARIM SİGORTALARI (2-1) 3 AKTS: 4

Sigorta kavramı, sigortacılığın gelişimi, sigortaların sınıflandırılması; tarımsal faaliyetin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisi; tarımda karşılaşılan risk ve belirsizlikler, tarımda risk yönetimi araçları; kırsal gelişmede risk yönetimi; riskin transferinde tarım sigortaları; tarım sigortalarının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması; tarım sigortalarının gelişimi; dünyada tarım sigortası uygulamaları; Türkiye’deki tarım sigortaları mevzuatı ve kurumsal yapıdaki gelişmeler; devlet destekli tarım sigortaları ve çeşitleri; tarım sigortaları yönetimi; bölge bazlı sigorta uygulamaları; sigorta hesaplamaları, risk analizi, sigorta bedeli, sigorta priminin tespiti, prim/hasar ilişkileri, teminatlar, poliçeler; hasar teorisi, hasar tespit teknikleri ve hasar organizasyonu; tazminatın belirlenmesi, örnek olaylar; sigortanın finansmanı ve reasürans, sigorta kooperatifçiliği.

Ders Kitabı:

·         Çetin, Bahattin ve Şule Turhan, Tarım Sigortaları, Nobel Akademik yayıncılık eğitim danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2. basım, Ankara, Mayıs, 2013, 272 sayfa.

·         Dinler, Tanfer, “Tarım Sigortalarına Giriş”, İ.Ü. Ders Notları, İstanbul, 2000.

·         Tanrıvermiş, Harun, Tarım Sigortaları, Matsa Basımevi, 1994, Ankara.

Yardımcı Kaynaklar :

·         Bielza Diaz-Caneja, Maria, Costanza Giulia Conte, Christoph Dittmann, Francisco Javier Gallego Pinilla, Josef Stroblmair, Agricultural Insurance Schemes, JRC Scientific and Technical Reports, EUR 23392 EN, ISSN 1018-5593, European Commission, 2008.

·         Cafiero, Carlo, Cioffi A., Income Stabilization in Agriculture: The Role of Public Policies, proceedings of the 86th EAAE seminar "Agricultural Income Stabilization: What role should public policies play?" Anacapri , Italy , October 21–22, 2004. Naples: Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

·         Deutsche Bank Research, Risk Management in Agriculture, Toward Market Solutions, September,17, 2010.

·         Dinler, T., A. Yaltırık, B. Çetin, B. Özkan, B. Gülçubuk, E. Sürmeli, E. Ekmen, G. Saner, H. Vuruş Akçaöz, Ö. Karahan Uysal, S. Karaaslan, T. Kıymaz, “Tarımda Risk Yönetimi ve Tarım Sigortaları”, Türkiye Ziraat Mühenliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Ankara, Bildiriler Kitabı, Cilt II., s.1209-1232, 2005.

·         Güneş Sigorta, Tarım Sigortaları, İzmir, 2008 Karahan Uysal, Ö., Türkiye Tarımında Sigorta Uygulamaları ve Geleceği, Türk Tarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 166, Kasım-Aralık 2005.

·         Karahan Uysal, Ö., Saner, G., “Türkiye Tarımında Risk Kaynakları ve Risk Yönetim Stratejileri: Bazı Örnek Olaylar”, Birleşmiş Milletler Ortak Programı Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Taşkın ve Kuraklık ile İlişkili Ürün Sigortalama Eğitimi kapsamında yapılan sunum, 12-13 Eylül 2011, Gordion Otel, Ankara, 2011.

·         Meuwissen, M.P.M.; Asseldonk, M.A.P.M. van; Huirne, R.B.M., Income stabilisation in European agriculture. Design and economic impact of risk management tools: Wageningen Academic Publishers, 2008, 223p.

·         Roberts, R.A.J., 2005, Insurance of Crops in Developing Countries, FAO, Agricultural Services Bulletin159, Rome-Italy, 87p.

·         Saner, Gamze, Tarımda Risk ve Belirsizlik” MPM Verimlilik Dergisi, Sayı 1994/1, Ankara, s. 197-214.

·         The World Bank, 2010, Assessment of Innovative Approaches for Flood Risk Management and Financing in Agriculture, Agriculture and Rural Development Discussion paper: 46. USDA-RMA-FCIC, 2012, Crop Insurance Handbook, (http://www.rma.usda.gov/handbooks/18000/2012/18010.pdf) www.tarsim.org.tr www.tsrsb.org.tr/ www.tsv.org.tr

 

TEB207 MAKRO EKONOMİ (3-0) 3 AKTS: 4 

Temel Kavramlar, Talep, Arz, Piyasa Fiyatının Oluşumu, Talep ve Arz Esneklikleri, Tarımda Arz ve Talep İlişkileri, Tüketici Davranışı Teorisi, Piyasalar ve Firma Dengeleri, Üretim Ekonomisi, Bölüşüm Teorisi

Ders Kitabı:

·         MANKIW, N.Gregory, Principles of Economy, Thomson, South Western,4th Edition, 2007.

·         İNAN, İ.H., Temel Ekonomi, Tekirdağ, 2006.

TEB209 MESLEKİ İNGİLİZCE (2-0) 2 AKTS: 4

Tarım ekonomisi terminolojisinin öğretilmesi. Terminolojinin mesleki konularda yazılı kullanımının sağlanması. Terminolojinin mesleki konularda sözlü kullanımının sağlanması. Tarımsal metinler kullanılarak okuduğunu anlama yeteneğinin geliştirilmesi. Tarımla ilgili diyaloglar kullanılarak duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi. Metinlerin İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmesi ve yorumlanması. Metinlerin Türkçe’den İngilizce’ye çevrilmesi ve yorumlanması. Tarım ekonomisi ile ilgili konularda İngilizce yazma becerisinin geliştirilmesi

Ders Kitabı:

·         Robin Matheson, Terry Phillips, 2009, English for Agribusiness and Agriculture in Higher Education Studies - English for Specific Academic Purposes, Garnet Publishing Ltd, ISBN: 9781859644508.

·         Robin Matheson, Terry Phillips, 2009, English for Agribusiness and Agriculture in Higher Education Studies - English for Specific Academic Purposes, Garnet Publishing Ltd, ISBN: 9781859644508.

·         Mark Roberts, Terry Phillips, 2009, English for Economics in Higher Education Studies - English for Specific Academic Purposes, Garnet Publishing Ltd ISBN: 9781859644485.

·         İsmail Boztaş, 2000, İngilizce Çeviri Kılavuzu, Hacettepe Taş Yayınları, Ankara.

·         İsmail Boztaş, Ahmet Kocaman, Ziya Aksoy, 2004, İngilizce Çeviri Kılavuzu, Siyasal Kitabevi, ISBN 9799756325192.

FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER-1 (3-0) 3 AKTS: 4

2. SINIF 2. DÖNEM

BSM206 ÖLÇME BİLGİSİ (2-2) 4 AKTS: 4

Ölçme bilgisinin tanımı, kapsamı ve tarihçesi, dik inme ve çıkma araçları, alanların ölçülmesi, ölçek cetvelleri ve ölçek, alanların hesaplanması, plan ölçeğinin değiştirilmesi, çizilmiş planlardan alan ölçülmesi, düşey mesafelerin ölçülmesi, geometrik ve trigonometrik yöntemle yükseklik ölçmeleri, yatay gözleme doğrultusu veren araçlar ve miralar, nivelman aletleri ve kısımları, nivelman aletlerinin kontrolü ve düzeltilmesi, nivelman çeşitleri, nokta nivelmanı, enine ve boyuna profilnivelmanı, profillerin çizimi, ışınsal ve kareler ağı yöntemleri ile yüzey nivelmanı, yüzey nivelmanı ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tesviye eğrilerinin çizimi, teodolitler ve kısımları, teodolitlerin kontrolü ve düzeltilmesi, teodolitlerle yüzey nivelmanı.

Ders Kitabı:

 • Ayyıldız, M., 1985. Ölçme Bilgisi, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 952, Ankara.
 • Yağanoğlu, V., M. Okuroğlu, A. Hanay, İ. Örüng, Ö. Anapalı, 1991. Ölçme Bilgisi-I, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Yayınları No: 116, Erzurum, 125s.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar

HAY208 HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME (2-0) 2 AKTS: 4

Tarım, hayvancılığın tarım içerisinde yeri, dünya ve Türkiye’de hayvancılık, hayvancılığın dünya ve Türkiye tarım ve ekonomisindeki yeri ve önemi, evrim, evciltme, tür ve ırkların tanımı ve oluşumları, hayvancılık terminolojisi, hayvan davranımları, genel ekoloji ve hayvan ekolojisi,i hayvanlarda büyüme, gelişme ve dokular, üreme fizyolojisi, meme ve laktasyon fizyolojisi, lif üretim fizyolojisi, yumurta üretim fizyolojisi.

Ders Kitabı:

 • Şengonca, M., 2005.Hayvan Yetiştirme İlkeleri: Ders Kitabı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. No:534, İzmir, 192s.
 • Rice, V.A., 1957. Breeding and improvement of farm animals, McGraw-HillBook Company, inc., New York, London, 516p.

 Yardımcı Ders Kitabı:

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar

IST210 TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ (3-0) 3 AKTS: 4 

İstatistik kavramlar, tanımlayıcı istatistik, grafik yöntem, merkezi eğilim ölçüleri, yayılma ölçüleri, momentler, çarpıklık ve basıklık, olasılık, kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları, örnekleme dağılımları, nokta ve aralık tahminlemesi, hipotez testleri, varyans analizi, ki kare testi, indeksler 

Ders Kitabı:

 •  Spiegel, M.R., Stephens, L.J. 2011. Statistics, New York: Mc Graw Hill.Biostatistical Analysis: 1999 Zar, JH., 4th
 • Spiegel, M.R., Stephens, L.J. 2011. Statistics, New York: Mc Graw Hill. 

TEB204 MAKRO EKONOMİ (3-0) 0 AKTS: 4

Makro Ekonominin Kapsamı, Milli Gelir İle İlgili Kavramlar ve Milli Gelir Hesapları, İşsizlik Ve Enflasyon, Milli Gelirin Bileşenleri, Makro Ekonomik Denge, Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar, Para Ve Para Politikası, Toplam Talep Ve Toplam Arz, Milli Gelirin Genel Dengesi, Döviz Kuru Piyasası, Makroekonomi ve Tarım Sektörü İlişkileri, Ekonomik Krizlerin Tarım sektörü üzerine etkiler 

Ders Kitabı:

·         Ünsal, Erdal M., (2004), Makro İktisada Giriş, Siyasal Kitapevi Ankara, ISNN : 975-6325-06-2. Ertek, Tümay, Makro İktisat Ders Kitabı, Beta Basım Yayın, , ISBN: 975 295 859 1, 2008

·         Casavant Kenneth L., Craig L. Infanger, Deborah E. Bridges, (1999), Agricultural Economics and Management, Prentice Hall Inc.

·         A simon & Schuster Company, Upper O’Sullivan Arthur, Steven M. Sheffrin, (1998) Macroeconomics Principles and Tools, Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458, ISBN: 0-13-742842-1.

·         Penson, John B., Oral Capps, C. Parr Rosson III, Introduction to Agricultural Economics, Prentice Hall, Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458, ISBN: 0-13-1024468.

·         Mccalla, Alex F. (1982)," Impact of Macroeconomic Policies upon Agricultural Trade and ınternational Agricultural Development, American Journal of Agricultural Economics, 64 (5), s.861-871.

TEB206 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (2-0) 2 AKTS: 2

Bilişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi, farklı işletim sistemleri (Linux, Windows, bilgiye ulaşmak için bilişim tabanlı yazılımların tanıtılması, temel bilgisayar bilgisi (kelime işlem, tablolama, veri tabanı yönetimi), tele konferans ve video konferansla iletişim, tarımla ilgili sitelerden veri madenciliği ve arama: Sanal kafeler, sanal yayım, online uzman sistemler, Bilişim teknolojilerinin tarımsal üretimde kullanımı (toprak işleme, gübre kullanımı vb), pazarlardaki ürün fiyatlarını izleyebilme, Pazar istihbaratı edinebilme, e-ticaret.

Ders Kitabı:

·         Özel hazırlanmış ders notları

TEB208 TARIMSAL İŞLETMECİLİK (2-0) 2 AKTS: 2 

Tarım ekonomisinin konusu ve amacı, tarımsal faaliyetlerin özellikleri, ekonomik kalkınmada tarım sektörünün önemi, Türkiye ekonomisinde tarımın yeri (tarım arazisi, üretim ve verim, tarımsal üretim endeksi, ihracat, tarımın milli gelir içindeki payı, sabit sermaye yatırımları), tarım işletmelerinin özellikleri, Türkiye tarımının genel problemleri, tarımsal üretim araçları (doğal kaynaklar, müteşebbis ve sermaye), tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçları, işletme masrafları, satın alma maliyeti ve fırsat maliyeti, işletme başarılarının ölçülmesi (gayri safi üretim değeri, gayri safi hasıla, saf hasıla, tarımsal gelir, brüt kar, safi kar).

Ders Kitabı:

·         Doç. Dr. Ozan ERUYGUR İKTİSADA GİRİŞ I. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü. 
Prof. Dr. Selahattin Nuri ERAKTAN EKONOMİ. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ders Kitabı: 465. Yayın No:1512.

·         Prof. Dr. Selahattin Nuri ERAKTAN EKONOMİ. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ders Kitabı: 465. Yayın No:1512. Doç. Dr. Ozan ERUYGUR İKTİSADA GİRİŞ I. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü.

TRB204 TARLA BİTKİLERİ (2-2) 4 AKTS: 4

Yem bitkilerinin önemi, tarımsal açıdan yararları, yetiştirme ve kullanım açısından sınıflandırılması yem bitkilerinin morfolojileri, teşhis, tanı ve sınıflandırılmaları. Mera bitkilerinin bitki fizyolojisi ile ilişkileri, ekoloji ile ilişkileri, otlatma yönetimi, otlatma sistemleri, mera durumu ve sınıflandırılması, çayır yönetimi gibi konuları tartışılacaktır. Tahıllar ve yemeklik tane baklagillerin önemi, insan ve hayvan ve sanayi için önemi, endüstri bitkilerinin önemi ve sanayide kullanımını öğrenir.

Ders Kitabı:

·         Arıoğlu, H.H., 2002. Nişasta ve Şeker Bitkileri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitapları Yayın No: A-57, Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana, 234 s.

·         Arıoğlu, H.H., 2007. Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitapları Yayın No: A-70, Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana, 204 s.

·         Avcıoğlu R., Hatipoğlu R. ve Karadağ Y., 2009 (Editöler). Yembitkileri: Genel Bölüm. Cilt I. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayını, s:1-276 s.

·         Aydemir, M., 1982. Pamuk ıslahı, yetiştirme tekniği ve lif özellikleri. Tarım ve Orman Bakanlığı, Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü, Nazilli Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayınları No:33

·         Kün, E., 1994. Tahıllar-II. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No:1360. Ders Kitabı 

FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER-2 (2+0) 2 AKTS:4

3. SINIF 1. DÖNEM

TEB301 KIRSAL SOSYOLOJİ (2-0) 2 AKTS: 4 

Köy Ve Kent Ayrımı, Köy Nüfusu, Köy Yerleşim Düzeni, Toplumsal Tabakalaşma, Köy Zihniyeti, Köy Ailesi, Kültür Ve Köy Kültürü, Kültür Ekonomi İlişkisi, Toplumsal Değerler, Toplumsallaşma, Toplumsal Değişme, Tarımda Yoğunlaşma ve Kontrol, Köylü Sorunu

Ders Kitabı:

 • Gökçe, Osman, 1996, Köy Toplum Bilimi II, Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Yayını Yayın No: 32/3, İzmir, 159 s.
 • Gökçe, Osman, 1996, Köy Toplum Bilimi II, Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Yayını Yayın No: 32/3, İzmir, 159 s., Gökçe, Osman, 1997, Köy Toplum Bilimi I, Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Yayını Yayın No:20/3, İzmir, 246 s.

TEB303 STAJ-1 (0-0) 0 AKTS: 4

Tarımsal üretim uygulamalarına katılarak, bilgi ve deneyimlerini artırmak, tarıma dayalı sanayi kuruluşları ile çiftliklerin yönetimi ve işleyişlerini öğrenmek ve uygulamak.

Ders Kitabı:

·         İlgili kurumlardan alınan sözlü ve yazılı bilgiler 

TEB305 TARIM HUKUKU (2-0) 2 AKTS: 3

Yasalarımızda tarımla ilgili hükümler - Tarımda üretim kaynaklarının kullanımı ile ilgili hükümler - Tarımda iş güvenliği ve çalışma hukuku

Ders Kitabı:

·         Umar, Bilge, Temel Hukuk Bilgisi, İstiklal Matbaası, İzmir 1975.

·         Umar, Bilge, Temel Hukuk Bilgisi, İstiklal Matbaası, İzmir 1975.

·         Akıntürk, Turgut, Temel Hukuk, Açık ÜĞretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1998.

·         Karacan, Ali Rıza, Tarım hukuku Ders Notları, E.Ü.Ziraat Fak. Teksir Yayın no: 9-I Bornova 1989. - Aksoy, Suat, Tarım Hukuku 

TEB307 TARIMSAL KOOPARATİFÇİLİK (2-0) 2 AKTS: 4

Tarımda örgütlenme modelleri, Kooperatifçiliğin kavramsal özellikleri, Türkiye’de ve Dünyada kooperatifçilik hareketinin incelenmesi, Kooperatifçiliğin evrensel özellikleri, Kooperatifçiliğin başarısı için gerekli şartlar, Türkiyede tarım sektöründe yer alan kooperatifler.

Ders Kitabı:

·         Mülayim, Z.G., Kooperatifçilik, Yetkin Yayınları, 2003. Ankara.

Yardımcı Ders Kitabı:

·         Mülayim, Z.G., Kooperatifçilik, Yetkin Yayınları, 2003.

·         Ankara. İnan, i.H., Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli, İTO Yayınları, No:2004-40, 2004 

TEB309 ÜRETİM EKONOMİSİ-I (2-2) 4 AKTS: 5

Üretim ekonomisinin tanımı, amaçları ve diğer bilimlerle ilişkisi * Tarımsal üretimin özellikleri * Üretim ve masraf fonksiyonları (azalan verimler yasası, temel kavramlar, klasik üretim fonksiyonu, masraf fonksiyonu) * Faktör-ürün analizi (optimum girdi kullanım düzeyi) * Faktör-faktör analizi (girdiler arasındaki ilişkiler, eş ürün eğrileri, en düşük maliyetli girdi bileşimi) * Ürün-ürün analizi (ürünler arasındaki ilişkiler, üretim olanakları eğrisi, optimum ürün bileşimi)* Ölçek ekonomisi * Teknik ilerleme ve tarım.

Ders Kitabı:

·         Talim, M., Tarımsal Üretimin Ekonomisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 537, Bornova, İzmir,1999

Yardımcı Ders Kitabı:

·         Talim, M., Tarımsal Üretimin Ekonomisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 537, Bornova, İzmir,1999.

·         Casavant, K.L.; C.L. Infanger, D.E. Bridges, Agricultural Economics and Management, Prentice Inc.,1999.

·         Akdemir, Ş., Alemdar, T., Tarımsal Üretim Ekonomisi, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:128, Ders Kitapları Yayın No: 40, 1996.

·         Debertin, D.L., Agricultural Production Economics, Macmillan Inc., 1986.

·         Doll, J.P., F. Orazem, Production Economics, Theory with Applications, Second Edition, John Wiley and Sons Inc., 1984.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER-1 (2+0) 2 AKTS:6

FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER-3 (2-0) 2 AKTS: 4

3. SINIF 2. DÖNEM

TEB304 EKONOMETRİ (2-2) 4 AKTS: 4

Ekonometrinin tanımı, Uygulama alanları, Kesin (deterministik) ve olasılıklı modeller, Ekonometrik modelleme örnekleri, Tek açıklayıcılı modeller, farklı matematiksel formlarda regresyon modelleri, F ve t testleri, Eğim ve esneklik, Çok açıklayıcılı modeller, Doğrusal regresyon modelinin varsayımları, Tahmincilerde aranan özellikler, Regresyon hataları ve testler, Farklı varyanslılık (heteroskedasticity), Otokorelasyon, Çoklu bağlantı (multicollinearity), Kukla Değişkenler, Öngörümleme

Ders Kitabı:

·         Bülent Miran, Ekonometri Ders Notları. 

TEB306 GENEL VE TARIMSAL MUHASEBE (2-2) 4 AKTS: 4

Muhasebenin gelişimi, temel kavramları, temel mali tablolar, muhasebede tek düzen hesap planı, tek ve çift taraflı kayıt tutma tekniği, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutma, tarımda uygulanan muhasebe sistemleri, tarımsal işletme kayıtları (fiziki ve mali kayıtlar, muhasebe kayıtlarının analizi, bilgisayarda bazı örnek uygulamalar

Ders Kitabı:

·         Lazol, İbrahim , Genel Muhasebe, Ekin Kitapevi, 12. baskı, Ekin Kitabevi, Bursa,2007.

Yardımcı Ders Kitabı:

·         Lazol, İbrahim , Genel Muhasebe, Ekin Kitapevi, 12. baskı, ekin kitabevi, Bursa,2007.

·         Şengel, Salim ve ark, Bilgisayarlı Muhasebe I-II, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005.

·         Çetin Bahattin ve Tolga Tipi, Tarım Muhasebesi,(Uygulamalı Örneklerle)., Nobel Yayın, Ankara,Haziran 2007.

·         Sönmez, Feriştah, Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi, Altın Nokta Kitabevi, İzmir, 2006.

·         SYDNEY, James and Everett STONEBERG, Farm Accounting and Business Analysis,Iowa State, 1986.

·         Feyiz, M. Ali, Bilgisayarli Muhasebe, Adalet Yayinevi, Rize, 2003.

·         Altundag, Selahattin, Bilgisayarlı Muhasebe, Adalet Yayinevi, 2003.

TEB308 STAJ-2 (0-0) 0 AKTS: 5 

Tarımsal üretim uygulamalarına katılarak, bilgi ve deneyimlerini artırmak, tarıma dayalı sanayi kuruluşları ile çiftliklerin yönetimi ve işleyişlerini öğrenmek ve uygulamak.

Ders Kitabı:

·         İlgili kurumlardan alınan sözlü ve yazılı bilgiler

TEB310 TARIMSAL PAZARLAMA (3-0) 3 AKTS:4

Pazarlama kavramı, klasik ve modern pazarlama anlayışlarının analizi *Arz ve talep kavramı, tarımsal ürünlerde arz ve talebi etkileyen faktörler, fiyat oluşumunun ortaya konulması *Tarımsal ürünlerde esneklik (arz esnekliği, talebin fiyat ve gelir esnekliği, çapraz esneklik) kavramının incelenmesi*Tarımsal ürünlerde pazarlama kanalları ve kanal etkinliğinin incelenmesi *Tarımsal ürünlerde pazarlama marjının (mutlak ve nisbi) hesaplanması *Tarımsal pazarlamada yeni ürün geliştirmenin önemi ve stratejilerini ortaya koyma *Tutundurma faaliyetlerinin tarımsal pazarlamada kullanımına yönelik uygulamaların incelenmesi Marka ve markalamanın tarımsal pazarlamadaki işlevlerinin ve katkılarının ortaya konulması *Tarımsal ürünlerde pazarlama araştırması aşamalarının incelenmesi *Tarımsal ürünlerde standardizasyon ve derecelemenin ürünler bazında incelenmesi *Pazar bölümleme stratejilerinin tarımsal pazarlamadaki uygulanma şeklinin ortaya konulması

Ders Kitabı:

·         İslamoğlu,A.H,1999, Pazarlama Yönetimi (Marketing Management), Beta Basımevi,İstanbul 855s

Yardımcı Ders Kitabı:

İslamoğlu,A.H,1999, Pazarlama Yönetimi (Marketing Management), Beta Basımevi,İstanbul 855s

·    Yükselen, C., 2008, Pazarlama, İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar (Marketing, Principles, Management, Case Studies), Detay Yayıncılık, Ankara, 478s.

·    Güneş, T., 1996, Tarımsal Pazarlama (Agricultural Marketing), A.Ü. Zir. Fak. Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi, Ankara, 339s.

·     Pedberg, D.I., Titson, C., and Albisu, L.M., 2002, Agro-food marketing, Cab International, Zaragoza-Spain, 492s.

TEB312 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER VE TARIM (3-0) 3 AKTS: 3 

Uluslararası ticaretin nedenleri - Uluslararası ekonomik ilişkilerin gelişimi - Uluslararası ticaret teorilerinin gelişimi - Uluslararası ticaretin genel analizi - Dış ticaret hadleri ve tarım - Uluslar arası ticaret ve ekonomik büyüme - Uluslararası ticaret politikaları - Bölgesel entegrasyonlar ve tarım - Globalleşme ve tarım - Döviz Piyasası- Dış Ödemeler Dengesi - Dünya Ticaret Yapısı ve Tarım Ürünleri Ticareti

Ders Kitabı:

·         Seyidoğlu, Halil, International Economics, Güzem Publications, İstanbul, 2007

Yardımcı Ders Kitabı:

·         Seyidoğlu, Halil, Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul, 2007.

·         İyibozkurt, Erol, Uluslararası İktisat, Ezgi Yayınları, Bursa, 2001.

·         Karluk, Rıdvan, Uluslararası Ekonomi, Beta Basım, İstanbul, 2009.

·         Karluk, Rıdvan, Uluslararası Ekonomik, Mali Ve Siyasi Kuruluşlar, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER-2 (2-0) 2 AKTS: 6

FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER-4 (2-0) 2 AKTS: 4

4. SINIF 1. DÖNEM

TEB401 DİPLOMA TEZİ-1 (0-2) 2 AKTS: 5 

Bu dersin içeriğinde öğrencilere bilgi kaynakları, bilgi edinme yöntemleri, uygulamalı çalışma yürütme ve elde edilen verilerin işlenerek sunumu konuları anlatılacaktır.

Ders Kitabı:

 • Ayşan E. (2017). Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, Ankara: Nobel Tıp

TEB403 KIRSAL KALKINMA (2+0) 2 AKTS: 3

Kırsal kalkınma ve temel kavramlar, kırsal kalkınma ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiler, Kırsal alan tanımı ve Türkiye’de ve bazı ülkelerde kırsal alanlara ilişkin temel özellikler, Kırsal kalkınma uygulamalarında temel çalışma alanları ve hedefleri, Kırsal kalkınma çalışmalarına çalımlarının amaçları, araçları ve uygulanan yöntemler, Kırsal kalkınma politika ve uygulamalarının temel özellikleri, AB’nde kırsal kalkınma politikaları ve politika değişimleri, Dünyada kırsal kalkınma politikalarında yanşan değişimler Türkiye’de Kırsal kalkınma politikaları, uygulamaları ve sonuçlarının değerlendirilmesi, Türkiye’de uygulanmış ve uygulanmakta olan kırsal kalkınma projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, Kırsal kalkınmada potansiyel belirleme ve envanter çalışmaları, Kırsal kalkınma çalışmalarında sorun analizi teknikleri, öncelik belirleme, risk analiz ve çözüm yaklaşımları, Türkiye-Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

Ders Kitabı:

·         BRYDEN J., HART, K.,2006, A New Aprpoach to Sustanible Rural Development in Europe, The Edwin Melen Pres. BRYDEN J.,2002,

·         Rural Development Indicators and Diversity in the European Union, Economic Research Service,Washington D.C. CAMPLING,P., 2006,

·         Agrienvironmental Indicators, Basılmamış Notlar,Begium. CAMPLING,P., 2006,

·         Indicators:Approach and methods,SADL,Belgium. CENA, F., El Desarollo Rural Sostenible,Departemento de Economia,Sociologia y Politica Agraria, Cordoba.

·         DPT.,2010, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi,Ankara.

·         GUİRAL,J.,2006, Programas de Desarollo Rural 2000-2006,Espana.

·         HAY,K.,2001, Rural İndicators and Rural development, European Unioun.

·         GÜNAYDIN,G.,2010,Tarım ve Kırsallkıta Dönüşüm,Tan kitaepevi, Ankara.

·         OECD, 1994, Creatin Rural İndicators,

·         Paris. OECD,1994, Territorial Indicators of Employment. Focusing on Rural Development, OECD, Paris.

·         OECD,1998, Creating Rural İndicators for Shaping Territorial Policy, OECD, Paris.

·         REFSGAARD,K., 2006,Rural Development Indicators, B.

TEB405 PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME (2-2) 4 AKTS: 5

Yatırım ve Proje Kavramları, Proje Çeşitleri, Tarımsal Projeler , Piyasa etüdü(rekabet ortamının analizi, pazar büyüklüğünün tahmini ve yöntemleri),Proje/ Ölçek büyüklüğü (kapasitenin) saptanması, teknoloji seçimi, kuruluş yeri seçimi vb. kararlar, projelerin finansmanı ve finansman kaynakları, projenin gelir-giderleri, projede nakit akım analizi, projelerin mali ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi, risk ve belirsizlik koşulları altında proje değerlendirme teknikleri ,Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması, Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi 

Ders Kitabı:

·         Rehber, Erkan ve Ahmet Erkuş (2007), Tarımda Proje Hazırlama Tekniği, 5. Baskı, Bursa.

·         Albayrak, Burhan, (2005), Proje Yonetimi, Nobel Yayin Dağıtım, Ankara.

·         İnan, Hakki (2000), Proje Hazirlama ve Değerlendirme Tekniği, Tekirdağ.

·         White, John A., Marvin H. Agee, ,Kenneth E. Case (1989), Principles of Engineering Economic Analysis, John Wilwy and Sons.

·         Gittinger, J. Price (1982) Economic Analysis of Agricultural Projects, The John Hopkins University Press, London

·         Yurdakul, Oğuz (1999), Proje Hazirlama ve Degerlendirme, C.U. Yayin No: 147, Ders Kitaplari: A-48, Adana.

·         Dogruer, Mete, (2005), Üretim Organizasyonu ve Yönetimi, Alfa Yayinlari ,540

·         Francis, J. Clark 1991, Investments: Analysis and Management, McGraw Hill Book Co., Singapore.

·         Balçık, Bahaettin, (2003), Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Nobel Yayın, Ankara,

·         Şahin, Hüseyin, (2009), Yatırım Projeleri Analizi, Ezgi kitapevi, Bursa.

·         Korkmaz, Turhan ve Mehmet Pekkaya, (2005), Excel Uygulamalı Finans Matematiği, Ekin Kitabevi.

·         Riggs, James, L., (1982) Engineering Economics, Oregan State University, McGraw-Hill book Company.

·         Aksöz, İbrahim (1999), Fabrika Organizasyonu, E.Ü.Mühendislik Fakültesi, Bornova-İzmir.

·         Balçık, Bahaettin (2003), Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Anbar, Adem ve Değer Alper, (2009), Yatırım Projeleri Analizi, Ekin Kitabevi.

TEB407 TARIM POLİTİKASI (3-0) 3 AKTS: 4

Genel kavramlar (ekonomi, tarım ekonomisi ve tarım politikası, politika, teorik ve pratik tarım politikası, ulusal ve uluslararası tarım politikası), ulusal ve uluslararası tarım politikasının amaçları, yürütücüleri, tarım politikası araçları (tarımsal yapı politikası araçları, tarım kesminde gelir düzeyinin yükseltilmesine yönelik araçlar, tarımsal üretim ve arzı düzenleyici araçlar), Devletin Tarım Piyasalarına müdehalesine yönelik uygulamaların etkilerinin çeşitli yönlerden analizi uluslararası tarım politikası uygulamaları

Ders Kitabı:

·         Eraktan G., Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları, 2001,İstanbul.

·         Yavuz, F., Tarım Politikası Genel Politikalar ve Uluslararası Tarım Ticareti, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 186, Sayfa: 270, 2001, Erzurum.

·         KNUTSON, R.D., J.B. PENN AND B.L. FLINCHBAUGH (2006): Agricultural and Food Policy, 6th Edition. Pearson, New Jersey
DRUMMOND, H.E. AND J.W. GOODWIN (2010): Agricultural Economics, 3nd Edition. Pearson, New Jersey, ISBN13: 9780136071921

·         YEWKWAN, N. (2004): Welfare Economics. Towards a More Complete Analysis, Palgrave, New York.

·         DERSLE İLGİLİ YARARLANILABİLECEK İNTERNET SİTELERİ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, www.tarim.gov.tr Kalkınma Bakanlığı, www.dpt.gov.tr Tarım Ekonomisi Derneği, www.tarekoder.org TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası www.zmo.org.tr Ziraatçiler Derneği www.ziraatcilerdernegi.org.tr FAO, www.fao.org Dünya Bankası, www.worldbank.org OECD, www.oecd.org DTÖ, www.wto.org AB, http://europa.eu.int. 

TEB409 TARIMSAL DEĞERLENDİRME VE BİLİRKİŞİLİK (3-0) 3 AKTS: 3

Tarımsal değerlemenin mahiyeti * Paranın zaman değeri * Değerlemede amaçlar * Değerlemede dikkate alınan kriterler * Değerleme yöntemleri * Tarım arazilerinde değerleme * Tarım işletmelerinde değerleme * Meyve bahçelerinde değerleme * Meyvesiz ağaçlarla kaplı arazilerde değerleme * Yapılarda değerleme * Arsalarda değerleme * Tarımsal kredi uygulamalarında değerleme * Tarımda kirlilik zararlarının belirlenmesi * Bilirkişilik ve bilirkişi raporu hazırlama.

Ders Kitabı:

·        Hazırlanmış diğer sunumlar
İnternet kaynakları
 

TEB411 TARIMSAL ÜRETİM VE MALİYET ANALİZLERİ (2-2) 4 AKTS: 4

Maliyet kavramı, maliyet teorisi, tarımsal ürünlerde maliyet kavramı, maliyet, harcama ve gider kavramları, maliyet giderlerinin değişik açılardan sınıflandırılması, maliyet hesaplama yöntemleri, tarımsal üretimde maliyet masrafları unsurları, tarımsal ürünlerde maliyet hesaplama yöntemleri, tarımda sabit ve ortak giderlerin dağıtım sorunu ve kullanılacak yöntemler, bitkisel üretim, hayvansal üretim ve işlenmiş tarımsal ürünlerde uygulamalı maliyet akım şemaları, tek yıllık, çok yıllık bitkisel ürünlerde, örtüaltı üretimde, hayvansal ürünlerde ve işlenmiş tarımsal ürünlerde maliyet hesaplama yöntemleri, maliyet bilgilerinin işletme kararlarına etkisi 

Ders Kitabı:

·        TEAE, 2001. Türkiye’de Bazı Bölgeler için Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri. Proje Raporu:2001-14,Yayın No:64, Ankara, Nisan, 2001.

·        Çakır, S., 2005. Adana İlinde Tarımsal Kuruluşların Tarımsal Üretim Maliyetleri Hesaplama Yöntemlerinin Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana. 114 s.

·         Langrell, S., Ciaian, p., Paloma, S.G., Cunningham, D.L., Garnier, J.F., Isermayer, F., Mishra, A.K., 2012.

·         Sustainability and Production Costs in the Global Farming Sector: Comparative Analysis and Methodologies.

·         JRC Scientific and Policy Reports. European Commission.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER-3 (2-0) 2 AKTS: 6

4. SINIF 2. DÖNEM

TEB402 DİPLOMA TEZİ-2 (0-2) 2 AKTS: 5

Bu dersin içeriğinde öğrencilere bilgi kaynakları, bilgi edinme yöntemleri, uygulamalı çalışma yürütme ve elde edilen verilerin işlenerek sunumu konuları anlatılacaktır.

Ders Kitabı:

·         Ayşan E. (2017). Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri

TEB404 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZ VE PLANLAMASI (2+2) 4 AKTS: 4

Tarımsal işletmeciliğin tanımı, kapsamı. Tarım işletmelerinin sınıflandırılması, özellikleri, Türkiye’de tarım işletmelerinin yapısı. Tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçları. Üretim dallarının analizi. Temel işletme planlaması yöntemleri ve uygulamaları

Ders Kitabı:

·         Kay, R.D., W.M., Edwards, P.E. Duffy, 2004, Farm Management, 5th Edition, Mc Graw Com. 

·         Inc Castle, E.N., M.H. Becker, A.G. Nelson, 1987, Farm Business Management, The Decision Making Process, Macmillan Pub. Company
Rehber, E., 1993, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı Yayın no: 84, Bursa

·         Erkuş, A., R. Demirci, 1996, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, A.Ü. Zir.Fak. Yay., Yayın no:1435, Ders kitabı: 417, Ankara.

TEB06 TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ (2-2) 4 AKTS: 4

Tarıma Dayalı Sanayinin Tanımı ve Tarımın Sanayi ile Entegrasyonu (Entegrasyon Şekilleri ve Tarım Sanayi Entegrasyonunda Sorunlar ve Çözümler); Temel Kavramlar: İşletme Kavramı, İşletme Çeşitleri, Tarım İşletmeleri ve Tarım İşletmelerini Sanayi İşletmelerinden Ayıran Unsurlar; Tarıma Dayalı Sanayii İşletmeleri ve Tarıma Bağımlı İşletmeler, TDS İşletmelerinin Genel Özellikleri; TDS İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgeleri); TDS İşletmelerinde Yönetim ve Yönetimin Fonksiyonları; TDS İşletmelerinde Üretim İşlevi: Üretim ve Üretim Yönetimi Kavramları, Üretimin Diğer İşletme Fonksiyonlarıyla İlişkisi, Üretim Çeşitleri, Üretim Planlaması ve Kontrolü, Üretim Maliyetleri ve Kapasite Planlaması; TDS İşletmelerinde Pazarlama İşlevi: Pazarlama Kavramı ve İşletmeler Açısından Önemi; Pazarlamanın İşlevleri (Geleneksel Pazarlama İşlevleri, Yönetsel Pazarlama İşlevleri); TDS İşletmelerinde Personel Yönetimi ve Destek İşlevler

Ders Kitabı:

·         Çetin, Bahattin, Gıda Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği, VİPAŞ A.Ş., Bursa 1999.

·         Gürler,Z., O. Karkacıer, E. Şimşek, Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri, Tokat 1991

·         YARDIMCI KİTAPLAR: 1.TE Kongre Bildiri Kitapları

·         YARDIMCI KİTAPLAR: 2.DPT., Çeşitli Alt Sektörlere İlişkin ÖİK Raporları  

TEB408 TARIMSAL FİNANSMAN VE KREDİ (3-0) 3 AKTS: 4

İşletmelerin finansal ve ekonomik yapısının ayrıntılı analizi. İşletmelerinin finansman şekillerinin ortaya konulması. İşletme finansmanının temel kurallarının incelenmesi. Finansal analize ilişkin yöntemlerin ortaya konulması ve örnek uygulamalar yapılması. Finansal planlama yöntemlerinin ortaya konulması. İşletmelerde finansal başarı için yöneticiye düşen görevlerin ortaya konulması. Tarımsal kredi kaynakları ve uygulamalarının tanıtılması. Türkiye’de tarımsal kredi uygulamalarının tanıtılması, ortaya çıkan sorunlarının belirlenmesi

Ders Kitabı:


Çetin, B., Tarımsal Finansman, Nobel Yayınları, Ankara, 2008.

·         Ceylan, A., İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Yayınları, Bursa, 1995.

·         Ergül, N., Herkes için Finans, Literatür Yayınları No: 121, İstanbul, 2004

·         Altan, M. ve diğerleri, Uygulamalı Finans, Atlas Kitabevi, Konya, 2004

·         Brealey, R.A. ve diğerleri, İşletme Finansının Temelleri (Çeviri), Literatür Yayınları ,İstanbul,2001

TEB410 TARIMSAL YAYIM  (2-2) 4 AKTS: 4

Tarımsal yayımın tanımı, tarihçesi ve felsefesi; önemi, hedefi, diğer bilim dalları ile ilişkileri, tarımsal yayımın kırsal kalkınmaya katkıları, tarımsal yayım çalışmalarının ilkeleri, konu alanları, dünyada ve Türkiye' deki gelişimi ile tarımsal yayım sistem ve yaklaşımları, iletişim teknikleri, program planlama, yetişkin eğitimi, yeniliklerin tanıtılması ve yayılması, yayım araç ve yöntemleri, grup oluşturma ve gruplarla çalışma teknikleri, yayım programı hazırlama, yürütme ve değerlendirme

Ders Kitabı:

·         Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kitabı (Prof.Dr.Tayfun ÖZKAYA)

·         Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kitabı (Doç.Dr.Orhan ÖZÇATALBAŞ& Prof.Dr.Yaşar GÜRGEN),

·         Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kitabı (Prof.Dr. Ziya YURTTAŞ) 4. Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kitabı (Prof.Dr. Ayşen OLGUN)

Yardımcı Ders Kitabı:

·         Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarımsal Yayım (M.E.ADAMS, Çeviren: Doç.Dr.Murat BOYACI)

·         Yayım Eğitim Klavuzu (P.OAKLEY, C.GARFORTH)

·         Agricultural Extension (A.W.van den BAN, HAWKINS)

·         Extension Science (Niels ROLLING)

·         Extension Handbook (Donald BLACBURN)

·         Communication Models (Denis MCQUAIL) and Sven WINDAHL)

TEB412 TARIMSAL ÜRÜNLERDE MARKALAŞMA  (2-0) 2 AKTS: 3

Pazarlama kavramı, klasik ve modern pazarlama anlayışlarının analizi *Arz ve talep kavramı, tarımsal ürünlerde arz ve talebi etkileyen faktörler, fiyat oluşumunun ortaya konulması *Tarımsal ürünlerde esneklik (arz esnekliği, talebin fiyat ve gelir esnekliği, çapraz esneklik) kavramının incelenmesi*Tarımsal ürünlerde pazarlama kanalları ve kanal etkinliğinin incelenmesi *Tarımsal ürünlerde pazarlama marjının (mutlak ve nisbi) hesaplanması *Tarımsal pazarlamada yeni ürün geliştirmenin önemi ve stratejilerini ortaya koyma *Tutundurma faaliyetlerinin tarımsal pazarlamada kullanımına yönelik uygulamaların incelenmesi Marka ve markalamanın tarımsal pazarlamadaki işlevlerinin ve katkılarının ortaya konulması *Tarımsal ürünlerde pazarlama araştırması aşamalarının incelenmesi *Tarımsal ürünlerde standardizasyon ve derecelemenin ürünler bazında incelenmesi *Pazar bölümleme stratejilerinin tarımsal pazarlamadaki uygulanma şeklinin ortaya konulması

Ders Kitabı:

·         İslamoğlu,A.H, 1999, Pazarlama Yönetimi, Beta Basımevi, İstanbul 855s.

·         Yükselen, C., 2008, Pazarlama, İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara, 478s.

·         Güneş, T., 1996, Tarımsal Pazarlama, A.Ü. Zir. Fak. Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi, Ankara, 339s.

·         Pedberg, D.I., Titson, C., and Albisu, L.M., 2002, Agro-food marketing, Cab International, Zaragoza-Spain, 492s

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER-6 (2-0) 2 AKTS: 6 

Arş. Gör. MUSTAFA CERİTOĞLU
Güncelleme : 11.05.2019 00:44:31